ไทยเพิ่มภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม “เบียร์”

ประเทศไทยได้เพิ่มภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่โดยเฉลี่ยประมาณ 2% ซึ่งรัฐบาลได้กล่าวว่าจะช่วยสร้างรายได้ภาษีเพิ่มเติมอีก 12 พันล้านบาท (360 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการเพิ่มขึ้นของไวน์นำเข้าที่มีความคมชัดมากที่สุด Bangkok Post กล่าวว่าภาษีใหม่หรือที่เรียกว่า “ภาษีบาป” ที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน ภาษีสรรพสามิตก่อนหน้านี้แตกต่างจากภาษีสรรพสามิตเดิมอัตราภาษีใหม่คำนึงถึงทั้งมูลค่าและปริมาณ ตามอัตราภาษีใหม่สำหรับสุรา 45% จะถูกเรียกเก็บตามมูลค่าผลิตภัณฑ์และ 55% จากระดับแอลกอฮอล์ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กรมสรรพสามิตนายสมชาย พูลสวัสดิ์ในงานแถลงข่าว               นอกจากนี้ระบบภาษีสรรพสามิตใหม่ยังอิงกับราคาขายปลีกในขณะที่ระบบก่อนหน้านี้อิงจากราคาโรงงานหรือ CIF (ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง) พูลสวัสดิ์เขียน           The Nation ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชาวพุทธส่วนใหญ่แล้วมีการลงโทษภาษีประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีภาษีจากไวน์ฝรั่งเศสและอเมริกาเช่นเกือบ 400% ได้แก่ ภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีสุขภาพและภาษีนำเข้า ภาษีนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่า 1,000 บาทต่อขวดจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 110 บาทซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงที่สุดในขณะที่ภาษีจากไวน์ในประเทศที่ผลิตในประเทศจะลดลง 25 บาท ตามกฎใหม่ ภาษีเบียร์เพิ่มขึ้นอีกด้วยเบียร์กระป๋องเพิ่มขึ้น 0.50 บาทและเบียร์บรรจุขวดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.66 บาท สำหรับเบียร์ราคาแพงภาษีจะลดลงระหว่าง 0.99 บาทถึง 2 บาท ในหมวดสุราภาษีสำหรับสุราขาวจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.84 บาทถึง 3.49 บาท สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ ที่ผลิตในประเทศมีแอลกอฮอล์อยู่ที่ 28% ABV ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8 บาทต่อขวดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 30 บาทและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 40% ภาษีสำหรับสุรานำเข้าอื่น ๆ เช่น Johnnie Walker Red และ Blue Label Scotch

Read more